Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

STOWARZYSZENIE POLSKA 2050 • DEFINICJE
  1. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;
  2. Klient - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;
  3. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą loginu i hasła w serwisie sklep.stowarzyszenie2050.pl Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej sklep.stowarzyszenie2050.pl;
  5. Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;
  6. Sklep - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL sklep. stowarzyszenie2050.pl.
  7. Sprzedawca - podmiot, który zawarł z Właścicielem Sklepu umowę na prowadzenie Sklepu i w jego imieniu podejmuje wszystkie czynności związane z jego funkcjonowaniem.
   Sprzedawcą jest:
   Stowarzyszenie Polska 2050 z siedzibą ul. Marszałkowska 83,52, 00-683 Warszawa, NIP 5252833251
  8. Właściciel Sklepu - Stowarzyszenie Polska 2050
  9. Towar - rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;
  10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;
 • Umowa o świadczenie usług - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 1. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Wymagania techniczne korzystania ze Sklepu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;
 2. Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający Towary, jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 • OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.
 3.  Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

 • ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:
 1. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (usługa założenia i prowadzenia Konta);
 2. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
 3. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu.
 4. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:
 5. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
 6. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
 7. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;
 8. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.
 1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.
 2. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych.
 3. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu Towarów, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 5. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w serwisie sklep.stowarzyszenie2050.pl w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
 3. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.
 1. Klient zobowiązany jest również do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.
 2. Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na prowadzenie marketingu bezpośredniego usług i produktów poprzez przesyłanie mu drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres mailowy informacji handlowych od Sprzedawcy (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne).

 • ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt: sklep@stowarzyszenie2050.pl.
 2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.
 3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

 • REKLAMACJE USŁUG
 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

 • ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW - ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Informacje podane w serwisie sklep.stowarzyszenie2050.pl stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):
 1. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
 2. Zamówienie na Towary może zostać złożone przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto na sklep.stowarzyszenie2050.pl lub poda swoje dane do realizacji zamówienia (bez tworzenia konta w sklep.stowarzyszenie2050.pl).
 3. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
 4. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
 5. Klient potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
 6. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu do doręczeń itp.;
 7. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Zamawiam i płacę” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę (ofertę) zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu;
 8. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez przesłanie faktury (w przypadku płatności on-line) i udostępnienie informacji o złożonym zamówieniu na Koncie Klienta w zakładce "Zakupy".

 • CENY
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.
 3. Klient otrzymuje fakturę VAT na podany w zamówieniu adres e-mail.

 • ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI
 1. Płatności można dokonać:
 1. przed wysłaniem Towarów, przelewem bankowym, przelewem online lub karty płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) za pośrednictwem firmy świadczącej usługi płatnicze, na podstawie danych wyświetlonych w trakcie składania Zamówienia oraz wysłanych w e-mailu na adres Klienta, z uwzględnieniem sposobu realizacji Zamówienia opisanego w Regulaminie;
 2. po otrzymaniu produktów, na podstawie faktury dołączonej do wysłanych produktów. W celu uruchomienia tej procedury zamawiający(a) kontaktuje się ze sklep.stowarzyszenie2050.pl bezpośrednio po złożeniu zamówienia (kontakt: sklep@stowarzyszenie2050.pl) po złożeniu zamówienia.
 1. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 7-dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 2. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.

 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Auto Pay S.A.
 • DOSTAWA TOWARU
 1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta:
 1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 1. Zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłane są listem zwykłym (ekonomicznym), nierejestrowanym (nie jest to przesyłka polecona, jednak w przypadku koperty, które nie mieszczą się do skrzynki listonosz może zostawić awizo).
 2. Zamówienia o wadze od 3000 g wysyłane są jako paczki pocztowe kurierskie. Klient nie ponosi kosztów wysyłki za zamówienia o wadze od 3000 g (informacja o bezpłatnej wysyłce pojawia się przy składaniu zamówienia).
 3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty, realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę, liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi 7 dni roboczych (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.
 4. Koszty dostawy Towaru (przy wartości zamówienia o wadze poniżej 3000 g) ponosi Klient. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w ramach formularza Zamówienia.
 5. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w formularzu Zamówienia.

 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni (z zastrzeżeniem pkt. 12), bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@stowarzyszenie2050.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Do zwracanego Towaru prosimy w miarę możliwości o dołączenie dowodu zakupu.
 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 10. Zwracane Towary należy odesłać na adres Sprzedawcy.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 14. Od dnia 1 stycznia 2021 r. postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym paragrafie stosuje się̨ do osoby fizycznej zawierającej Umowę̨ Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością̨ gospodarczą, gdy z treści tej Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią̨ działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • REKLAMACJE
 1. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.
 2. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.
 3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres Sprzedawcy lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@stowarzyszenie2050.pl z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.
 4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.
 5. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 2. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 1. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres Sprzedawcy.
 3. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 • DANE OSOBOWE
 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przepływem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz postanowienia Regulaminu. Zgodnie z niniejszym Rozporządzeniem informujemy, iż administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w zakresie podanym podczas rejestracji konta w sklepie tj. imię i nazwisko, adres email, adres do doręczeń (ulica, numer domu/mieszkania, miasto, województwo, kod pocztowy) w celu prowadzenia sklepu, realizacji umów o świadczenie usług lub umów sprzedaży, obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dochodzenia możliwych roszczeń wobec Klientów na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO oraz w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści zgód.
 3. Przetwarzanie danych w celu marketingu odbywa się na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli uzasadnionego interesu.
 4. Dane osobowe klientów mogą być udostępnione:
 1. Poczcie Polskiej w celu dostarczenia zamawianego przez Klienta produktu;
 2. firmom kurierskim w celu dostarczenia zamawianego przez Klienta produktu.
 3. Innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Sprzedawcę, w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Sprzedawcę w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Sprzedawcą i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.
 1. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. Przetwarzanie danych w celu marketingu odbywa się na podstawie przesłanki z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli uzasadnionego interesu do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu zgłoszenia sprzeciwu.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 5. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem korzystania z Sklepu oraz zawarcia Umowy o świadczenie usług i Umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych, jest niezbędne w celu rejestracji w Sklepie oraz zawarcia Umowy o świadczenie usług oraz Umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca informuje, iż nie będzie wykorzystywał danych osobowych Klientów do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływa.

 • ZMIANA REGULAMINU
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 2. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
 1. decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
 2. orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 1. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
 2. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi.
 1. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL: sklep.stowarzyszenie2050.pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO STOWARZYSZENIA POLSKA 2050WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego sklep.stowarzyszenie2050.pl, w tym do przeglądania asortymentu sklepu oraz do składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
 2. urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron WWW (w szczególności przeglądarka internetowa Internet Explorer 9 lub nowszy, Firefox, Google Chrome, Safari), obsługującym technologię plików „cookies” oraz z włączoną obsługą Java Script;
 1. dostęp do poczty elektronicznej;
 2. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

ZAŁĄCZNIK NR 2 

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO STOWARZYSZENIA POLSKA 2050

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

ADRESAT:
Stowarzyszenie Polska 2050
ul. Marszałkowska 83/52
00-683 Warszawa,
mail: sklep@stowarzyszenie2050.pl

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data odbioru

Imię i nazwisko Klienta
Adres Klienta

Podpis Klienta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl